താറാവിൻ കൂട്ടിൽ കയറിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
താറാവിൻ കൂട്ടിൽ കയറിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി.

തൃശ്ശിലേരി കോട്ടൂരിൽ   തെക്കിനി ശിവജിയുടെ താറാവിൻ കൂട്ടിൽ കയറിയ മലമ്പാമ്പിനെയാണ് പിടികൂടിയത്  . ഇന്ന്  രാവിലെയാണ് സംഭവം.

Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *