ചുരത്തിൽ ജോലികൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.


Ad
താമരശ്ശേരി വയനാട് ചുരത്തിൽ റോഡിന് വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാത്രിയും പകലുമായി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *