വാരാമ്പറ്റ കുഞ്ഞുസാൻ അന്ത്രുവിന്റെ ഭാര്യ പൂമംഗലത്ത് കുടുംബാംഗം അലീമ (73) നിര്യാതയായി.


Ad
വെള്ളമുണ്ട:  വാരാമ്പറ്റ കുഞ്ഞു സാൻ അന്ത്രുവിന്റെ ഭാര്യ പൂമംഗലത്ത് കുടുംബാംഗം അലീമ (73) നിര്യാതയായി. .
മക്കൾ: ബഷീർ, സുഹറ, അഷ്റഫ് ,റിയാസ്, മുഹമ്മദ്, സിറാജ്.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *