സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷനിൽ നിയമനം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


Ad

    സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ കേരള നടപ്പിലാക്കുന്ന സംയോജിത ഹോർട്ടികൾച്ചർ വികസന പദ്ധതിയിലേക്ക് ഫീൽഡ് കൺസൾട്ടൻസി (5 എണ്ണം) ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് (2 എണ്ണം )എന്നീ പ്രോജക്ട് തസ്തികകളിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രതിമാസ മൊത്ത വേദന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബി. എ സ്. സി  അഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവരെ ഫീൽഡ് കൺസൾട്ടൻ്റ്  ആയും (27000 രൂപ )വി എച്ച് എസ് സി അഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവരെ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയും  (21,000 രൂപ)നിയമിക്കുന്നതാണ്. പ്രായപരിധി 40 വയസ്. 
         നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് കേരളത്തിലെവിടെയും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. നിലവിൽ കാസർഗോഡ്, മലപ്പുറം,കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ഒഴിവുണ്ട്. 
      ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം നേരിട്ടോ തപാൽ ഇമെയിൽ മുഖേനയോ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അവസാന തീയതി 08. 02 2021. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ കേരള,  യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി. ഒ,  തിരുവനന്തപുരം 34, ഫോൺ 0471 2330856,  23 30857,  infoshmkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്ന്‌ സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *