അമ്പലവയൽ കെ.വി.കെ.യിൽ വാഴയ്ക്കായുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സൂക്ഷ്മ മൂലക മിശ്രിതം വിതരണം തുടങ്ങി.


Ad
 വാഴയ്ക്കായുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സൂക്ഷ്മ മൂലക മിശ്രിതം കെ വി കെ അമ്പലവയലിൽ ലഭ്യമാണ്.കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ വിവിധങ്ങളായ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവം ഉണ്ട്.  അതിനാൽ മണ്ണിലെ പോഷകാംശത്തെ  നിലനിർത്താനായി വിവിധങ്ങളായ സൂക്ഷ്മ മൂലക മിശ്രിതങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്തുകൊടുക്കാറുണ്ട് . പക്ഷെ ഇവ മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും, വിളകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് വാഴയിലെ വെള്ളതൂമ്പ്, നെല്ലിലെ പതിര്, പച്ചക്കറിയിലെ കായകളുടെ രൂപമാറ്റം എന്നിവ. എന്നാൽ ഈ  പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാര എന്നോളമാണ്  കേരള കാർഷിക സർവകാലശാല സമ്പൂർണ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. സമ്പൂർണ്ണ  ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാൽ   മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവിക ഘടനയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നില്ല.
 115 രൂപയാണ് അരക്കിലോ പാക്കറ്റിന് വില.
ഫോൺ:: 8590543454
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *