വീഡിയോ ചിത്രങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു.


Ad
വയനാട് ജില്ലയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിയ വികസന- ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 7 വീഡിയോ ചിത്രങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയും താത്പര്യവുമുള്ള വ്യക്തികള്‍/ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് താത്പര്യപത്രം/ ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു. ജനുവരി 27 ന് രാവിലെ 11 നകം ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ സിവില്‍ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസിലും ഐ-പി.ആര്‍.ഡി വെബ്‌സൈറ്റിലും ലഭിക്കും. ഫോണ്‍: 04936 202529, ഇ-മെയില്‍:  diowayanad@gmail.com.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *