സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള അഞ്ച് പത്രികകളും പൊഴുതനയിൽ 14 പത്രികകളും തള്ളി.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ad
.


*ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്*

ആകെ പത്രികകള്‍ 136
തള്ളിയത് 5
സ്വീകരിച്ചത് 131 (ആകെ 83 സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍)

*നഗരസഭകള്‍*

കല്‍പ്പറ്റ നഗരസഭ
ആകെ പത്രികകള്‍ 252
തള്ളിയത്  2
സ്വീകരിച്ചത്  250

മാനന്തവാടി നഗരസഭ
ആകെ പത്രികകള്‍  238
തള്ളിയത്  2
മാറ്റിവെച്ചത്  1
സ്വീകരിച്ചത്  235

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി നഗരസഭ
ആകെ പത്രികകള്‍  318
തള്ളിയത്  5
സ്വീകരിച്ചത്  313

*ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍*

മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  116
തള്ളിയത്  1
സ്വീകരിച്ചത്  115

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  95
തള്ളിയത്  0
സ്വീകരിച്ചത്  95

കല്‍പ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  97
തള്ളിയത്  1
സ്വീകരിച്ചത്  96

പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  103
തള്ളിയത്  2
സ്വീകരിച്ചത്  101


*ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍*

വെള്ളമുണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  177
തള്ളിയത്  0
സ്വീകരിച്ചത്  177

തിരുനെല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  88
തള്ളിയത്  3
സ്വീകരിച്ചത്  85

തൊണ്ടര്‍നാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  103
തള്ളിയത്  2
സ്വീകരിച്ചത്  101

എടവക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  170
തള്ളിയത്  2
സ്വീകരിച്ചത്  168

തവിഞ്ഞാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  172
തള്ളിയത്  10
സ്വീകരിച്ചത്  162

നൂല്‍പ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  143
തള്ളിയത്  1
സ്വീകരിച്ചത്  142

നെന്‍മേനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  192
തള്ളിയത്  10
മാറ്റിവെച്ചത്  3
സ്വീകരിച്ചത്  179

അമ്പലവയല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  167
തള്ളിയത്  0
മാറ്റിവെച്ചത്  2
സ്വീകരിച്ചത്  165

മീനങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  126
തള്ളിയത്  0
സ്വീകരിച്ചത്  126

വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  104
തള്ളിയത്  2
സ്വീകരിച്ചത്  102

വൈത്തിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  88
തള്ളിയത്  2
സ്വീകരിച്ചത്  86

പൊഴുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  108
തള്ളിയത്  14
സ്വീകരിച്ചത്  94

തരിയോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  98
തള്ളിയത്  3
സ്വീകരിച്ചത്  95

മേപ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  236
തള്ളിയത്  2
സ്വീകരിച്ചത്  234

മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  103
തള്ളിയത്  0
സ്വീകരിച്ചത്  103

കോട്ടത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  168
തള്ളിയത്  0
സ്വീകരിച്ചത്  168

മുട്ടില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  153
തള്ളിയത്  0
സ്വീകരിച്ചത്  153

പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  110
തള്ളിയത്  2
സ്വീകരിച്ചത്  108

പനമരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  290
തള്ളിയത്  1
സ്വീകരിച്ചത്  289

കണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  204
തള്ളിയത്  8
സ്വീകരിച്ചത്  196

പൂതാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  203
തള്ളിയത്  2
സ്വീകരിച്ചത്  201

പുല്‍പ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  168
തള്ളിയത്  2
മാറ്റിവെച്ചത്  2
സ്വീകരിച്ചത് 164

മുള്ളന്‍കൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ പത്രികകള്‍  140
തള്ളിയത്  5
സ്വീകരിച്ചത് 135
AdAd Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *