റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് റദ്ദായി


Ad
വയനാട് ജില്ലയില്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ ട്രേഡ്‌സ്മാന്‍ (കാറ്റഗറി നമ്പര്‍ 542/2013) തസ്തികയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് റദ്ദായതായി പി.എസ്.സി അറിയിച്ചു. 
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *