കേരള ആദിവാസി ഫോറം വയനാട് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു


Ad
  കേരള ആദിവാസി ഫോറം വയനാട് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രസിഡന്റ് -എൻ കെ രഘു പനമരം
, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്- എം പി, മുത്തു പൊഴുതന. ജോയൻറ് സെക്രട്ടറി, എൻ ഡി വിനയൻ, തിരുനെല്ലി.
 സെക്രട്ടറി -ബബിത രാജീവ് മടക്കിമല
 ഖജാൻജി- എസ്. രഞ്ജിത്ത് തിരുനെല്ലി.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *