ചുണ്ടേൽ ആനപ്പാറ എസ്റ്റേറ്റിൽ പുള്ളിപ്പുലി: തൊഴിലാളികൾ ചിത്രം പകർത്തി.


Ad
കൽപ്പറ്റ ; 

ചുണ്ടേൽ ആനപ്പാറ എസ്റ്റേറ്റിൽ എട്ടാം നമ്പറിൽ പുള്ളിപുലി ഇറങ്ങി. എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾ   ചിത്രം പകർത്തി.  ഇന്ന് രാവിലെയാണ്  എസ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ തൊഴിലാളികൾ പുലിയെ കണ്ടത് . 

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *