വെള്ളമുണ്ട എട്ടേ നാലിലെ ഭാസ്കരൻ പൂവക്കുളത്ത് – (62) നിര്യാതനായി


Ad
വെള്ളമുണ്ട എട്ടേ നാലിലെ 
ഭാസ്കരൻ പൂവക്കുളത്ത് – (62) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ശാന്ത
മക്കൾ : ദേവദാസ് , ധന്യ.
മരുമക്കൾ: അമ്പിളി, സുജീഷ്
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *