പോലീസ് വാഹനങ്ങളും സ്റ്റേഷനും അണു മുക്തമാക്കി

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
മീനങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പോലീസ് വാഹനങ്ങളും  സാനിറ്റൈസർ ഫോഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് അണുമുക്തമാക്കി 
മീനങ്ങാടി  പ്രാസ്‌കോ സർവീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും   സോഷ്യൽ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെയും  സഹായത്തോടെ  സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ  പ്രകാശ് പ്രാസ്‌കോ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ്  അണുമുക്തമാക്കിയത്  :തുടർന്നും ഇത്തരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ കൂടുതലായി എത്തി പെടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ  ഈ സേവനം  തുടരും,, ഇത്തരത്തിൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഷോപ്പ്, വീട് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ സാനിട്രേഷൻ നടത്താൻ  ബന്ധപെടുക  9847291128
Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *