ജില്ലയിലെ പോളിങ് 50 ശതമാനം കടന്നു


Ad
ജില്ലയിലെ പോളിങ് ശതമാനം 50 കടന്നു

**മാനന്തവാടി*
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ *195048* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 102489
ആകെ ശതമാനം
 52.54
*സുൽത്താൻബത്തേരി*
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ
 *220167* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 112604
ആകെ ശതമാനം
 51.14
 *കൽപ്പറ്റ*
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
ആകെ വോട്ടർമാർ
 *200895* 
ഇതുവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ
 102059
ആകെ ശതമാനം
 50.8

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *