വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപന്യാസ മത്സരം

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തിന്റെ 82 ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ
10 ന് രാവിലെ 11 ന് കൽപ്പറ്റ എസ്.കെ.എം. ജെ. യു. പി. സ്‌കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഹയർ
സെക്കന്ററി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള ത്തിലെ നവോത്ഥാന മുന്നേ റ്റങ്ങളും അയിത്തോച്ചാട 
നവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉപന്യാസ മത്സരം നടത്തും. ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
ചിത്രര ചനാ മത്സരവും ഉണ്ടാകും. പങ്കെടുക്കുവാൻ വരുന്നവർ ഫോട്ടൊ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ
കാർഡുമായെത്തണം. 

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *