പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 23 വാർഡുകളിലെയും ഗ്രാമസഭ/ഊരുകൂട്ടം യോഗ
ങ്ങൾ നവംബർ 12 മുതൽ 17 വരെ നടക്കും. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും
ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡിലെ യോഗ ങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണ മെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. 

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *