കോവിഡ്; ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങള്‍


Ad
കോവിഡ്; ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങള്‍
*മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രി*
ആകെ ബെഡുകള്‍- 211
ആക്ടീവ് കേസുകള്‍- 91
അവശേഷിക്കുന്ന ബെഡുകള്‍- 148
*മറ്റ് കോവിഡ് ആശുപത്രികള്‍ (9)*
ആകെ ബെഡുകള്‍- 425
ആക്ടീവ് കേസുകള്‍- 227
അവശേഷിക്കുന്ന ബെഡുകള്‍- 200
*ഐ.സി.യു. ബെഡുകള്‍* 
ആകെ- 108
ഉപയോഗത്തില്‍- 38
ബാക്കി- 77
*വെന്റിലേറ്ററുകള്‍*
ആകെ- 48
ഉപയോഗത്തില്‍- 21
ബാക്കി- 27
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *