കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിലുള്ള നോളഡ്ജ് സെന്ററിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ വെബ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓൺ ലൈൻ കോഴ്സിലേക്ക്


Ad
അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു

സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കെൽട്രോണിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള നോളഡ്ജ് സെന്ററിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ വെബ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓൺ ലൈൻ കോഴ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. യോഗ്യത പ്ലസ് ടു, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ.  ആറ് മാസമാണ് കോഴ്സ് കാലാവധി. ഫോൺ :7012742011
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *