ജോർജ് വി.ജെ (53) നിര്യാതനായി


Ad
ജോർജ് വി.ജെ (53) നിര്യാതനായി

കമ്പളക്കാട് പറളിക്കുന്ന് വാളേക്കോട്ടിൽ ജോർജ് വി.ജെ (53) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം പിന്നീട് പുൽപ്പള്ളി ആടിക്കാെല്ലിയിലുള്ള യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ശ്മശാനത്തിൽ

AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *