കോവിഡ് ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങള്‍; ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി വിവരം


Ad
കോവിഡ് ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങള്‍; ജില്ലയിലെ സ്ഥിതി വിവരം
*കോവിഡ് ആശുപത്രികള്‍ (12)*
ആകെ ബെഡുകള്‍- 1069
ആക്ടീവ് കേസുകള്‍- 361
ശേഷിക്കുന്ന ബെഡുകള്‍- 708
പോസിറ്റീവ് ഇതര കേസുകള്‍ – 0
*ഐ.സി.യു. ബെഡുകള്‍*
ആകെ- 116
ഉപയോഗത്തില്‍- 70
ബാക്കി- 46
*വെന്റിലേറ്ററുകള്‍*
ആകെ- 46
ഉപയോഗത്തില്‍- 21
ബാക്കി- 25
*ഓക്‌സിജന്‍ സപ്പോര്‍ട്ടുള്ള രോഗികള്‍- 112*
*സി.എഫ്.എല്‍.ടി.സി.കള്‍ (8)*
ആകെ ബെഡുകള്‍- 1000
ആക്ടീവ് കേസുകള്‍- 392
ശേഷിക്കുന്ന ബെഡുകള്‍- 588
പോസിറ്റീവ് ഇതര കേസുകള്‍ – 20
സി.എസ്.എല്‍.ടി.സി.കള്‍ (3)
ആകെ ബെഡുകള്‍- 235
ആക്ടീവ് കേസുകള്‍- 66
ശേഷിക്കുന്ന ബെഡുകള്‍- 167
പോസിറ്റീവ് ഇതര കേസുകള്‍- 2
*ഡി.സി.സികള്‍ (28)*
ആകെ ബെഡുകള്‍- 1369
ആക്ടീവ് കേസുകള്‍- 803
ശേഷിക്കുന്ന ബെഡുകള്‍- 554
പോസിറ്റീവ് ഇതര കേസുകള്‍- 12
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *