വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


Ad
വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കൽപ്പറ്റ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ പുളിയാർമല, വിജയ കൈനാട്ടി ഭാഗം, മൂവട്ടിക്കുന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 8 മുതൽ 5.30 വരെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *