കാട്ടിക്കുളം 55-ലെ പരേതനായ കുഞ്ഞ് മുഹമ്മതിന്റെ മകൾ സെൽമ്മ (53) നിര്യയതായി

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AdAd
മാനന്തവാടി:

കാട്ടിക്കുളം  55-ലെ  പരേതനായ കുഞ്ഞ് മുഹമ്മതിന്റെ മകൾ സെൽമ്മ (53) നിര്യയതായി .സംസ്കാരം നടത്തി.മക്കൾ: മഗ്ബുൽ,കദിജ മുതാസ്, സുബൈ വത്തുൻ അസ്ലിമിയ, മരുക്കൾ: അൻവർ വേങ്ങോളി, അബ്ദുള്ള പടയൻ.

Ad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *