കരാര്‍ നിയമനം


Ad
തരിയോട്: ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ അക്രഡിറ്റഡ് ഓവര്‍സിയര്‍, അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികകളില്‍ കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു. യോഗ്യതയുളള പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത :അക്രഡിറ്റഡ് ഓവര്‍സിയര്‍: മൂന്ന് വര്‍ഷ പോളിടെക്നിക്ക് സിവില്‍ ഡിപ്ലോമ/രണ്ട് വര്‍ഷ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ സിവില്‍ ഡിപ്ലോമ. അധിക യോഗ്യത സിവില്‍/അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ എഞ്ചിനീറിംഗ് ഡിഗ്രി. പ്രവൃത്തി പരിചയം. അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ ബികോം & പി.ജി.ഡി.സി.എ. അക്കൗണ്ടിംഗ് & ബുക്ക് കീപ്പിംഗിലുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്തംബര്‍ 20.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *