പടിഞ്ഞാറത്തറയിൽ ജനകീയ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി.


Ad
പടിഞ്ഞാറത്തറ: വിശപ്പുരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ ഒരുമ ജനകീയ ഹോട്ടൽ പടിഞ്ഞാറത്തറയിൽ ആരംഭിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പി. ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം.പി നൗഷാട്ട്, നന്നാട്ട് ജോണി, കെ. നിഷ, പ്രദീപ്  കാവര തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. 20 രൂപയാണ് ഇവിടെ ഊണിൻ്റെ വില.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *