സ്വയം തൊഴില്‍ വായ്പ


Ad

കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്റെ മാനന്തവാടി ഉപജില്ലാ ഓഫീസ് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന ഒ.ബിസി,  മതന്യൂനപക്ഷം എന്നീ വിഭാഗങ്ങലില്‍പ്പെടുന്ന തൊഴില്‍രഹിതര്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ വായ്പ നല്‍കുന്നു.  അപേക്ഷകര്‍ 18 നും 55 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരും മാനന്തവാടി താലൂക്കില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരുമായിരിക്കണം.  കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാനം ഒ.ബി.സി.കാര്‍ക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെയും മതന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെയുമായിരിക്കണം.  പലിശ നിരക്ക് 6 ശതമാനം.  കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ ഒ.ബിസി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ചെറുകിട വനിതാ സംരംഭകര്‍ക്കായി റിലൈഫ് എന്ന പേരില്‍ 5 ശതമാനം പലിശ നിരക്കില്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പ പദ്ധതിയും ഉണ്ട്.  അപേക്ഷാഫോറവും വിശദവിവരങ്ങളും മാനന്തവാടി ഉപജില്ലാ ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കും.  ഫോണ്‍ 04935 293015, 293055.
AdAd Ad

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *